Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. 5. 2019 (od 14:00 do 22:00) a 25. 5. 2019 (od 8:00 do 14:00)

Chci volit v místě svého trvalého bydliště

Nic vám nebrání v cestě. Dostavte se s platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky) v den voleb do volební místnosti ve vašem volebním obvodu (dle trvalého bydliště).

Chci volit v kterémkoliv volebním obvodě v ČR

Pokud chcete volit mimo své trvalé bydliště, potřebujete tzv. voličský průkaz. O voličský průkaz můžete zažádat na svém obecním úřadu a to buď:

  • osobně – dostavte se přímo na úřad s platným dokladem totožnosti nejpozději 22. 5. 2019,
  • písemně – žádost musíte úřadu doručit do 17. 5. 2019 v 16:00 pomocí vaší datové schránky nebo poštou s úředně ověřeným podpisem.
Vytvořit písemnou žádost o voličský průkaz

Chci volit české kandidáty

Pro české kandidáty nelze hlasovat ze zahraničí.

Ze zahraničí může občan, který žije dlouhodobě mimo ČR, zastupitelský úřad požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů a následně se na něj obrátit s žádostí o vydání voličského průkazu. S tímto průkazem pak může volit v den voleb ve kterékoliv volební místosti na území ČR. O voličský průkaz můžete zažádat na svém zastupitelském úřadě a to buď:

  • osobně – dostavte se přímo na úřad s platným dokladem totožnosti nejpozději 22. května 2019,
  • písemně – žádost musíte doručit do 17. 5. 2019 v 16:00 pomocí vaší datové schránky nebo poštou s úředně ověřeným podpisem.

Vytvořit písemnou žádost o voličský průkaz

Chci volit kandidáty z jiné členské země EU

Hlasování probíhá na území daného členského státu EU a řídí se pravidly daného členského státu EU.

I want to vote for Czech candidates

You are eligible if you were registered with temporary or permanent residence in the Czech Republic at least 45 days before the election and were on the European Parliament electoral roll.

  • If you have already voted in a previous EP election and were registered on the EP electoral roll, you may vote in the election again.
  • If you are already on the municipal electoral roll, you may apply to have your details transferred to the EP electoral roll no later than 40 days before the election (i.e. before 16:00 on 14th April 2019). The application must be made in person.
  • If you have not yet voted in the EP election, you must apply at the local authority to register on the electoral roll no later than 40 days before the election (i.e. before 16:00 on 14th April 2019). The application must be made in person.

I want to vote where I have permanent residence in CZ

If you meet the above criteria, nothing stands in your way. Take your valid ID on election day to your polling place (according to your permanent address).

I want to vote somewhere else in CZ

If you want to vote somewhere other than your permanent address, you will need a voter card. You can apply for a voter card at your municipal office, either:

  • in person – directly at the office with valid ID no later than 22 May 2019,
  • in writing – through your data box or by post with a certified signature. Your application must arrive by 17 May 2019 at 16:00.

Create a written application for voter card

I want to vote for candidates from another EU country

Voting takes place in the territory of the EU Member State and follows the rules of the EU Member State.

Soukromí

Vámi vyplněné osobní údaje nikomu neodesíláme, ani je dále nezpracováváme. Nemusíte se ničeho bát – celá žádost vzniká pouze na vašem počítači. Pokud chcete mít 100% jistotu, můžete se při vytváření žádosti odpojit od internetu nebo si stáhněte a vyplňte šablonu žádosti ručně sami.

Pokud se můžete na váš obecní úřad dostavit osobně, nepotřebujete předem žádnou písemnou žádost vytvářet. Stačí, pokud se dostavíte na úřad s platným dokladem totožnosti.

Moje identita

Moje adresa trvalého pobytu

Můj obecní úřad

Nelekněte se, PSČ adresy vašeho obecního úřadu se může lišit od PSČ adresy vašeho trvalého bydliště.

Doručení

Voličský průkaz po vyhotovení:
V případě, že chcete doručit průkaz mimo Českou republiku, raději se u vašeho úřadu ujistěte, zda vám průkaz dokážou včas doručit.

Vytvořit žádost

Privacy

We will not send your details to anyone, nor do we process them.
No need to worry - the whole application is made only on your own computer.
If you want to be 100% sure, disconnect from the internet while you complete the application
or download the application and complete it manually.

My identity

My permanent address

My municipal office

Don’t worry, the office’s postcode may be different from yours.

Delivery

In case you want to deliver a card outside the Czech Republic, please make sure that the card is delivered in time to the appropriate authority.

Create application

1. Zkontrolujte žádost

Prosíme, zkontrolujte si údaje v náhledu vygenerované žádosti.
(v případě, že se vám náhled nezobrazuje, proveďte kontrolu po jejím stažení)

Pokud jsou všechny údaje v pořádku, žádost si stáhněte do vašeho zařízení a pročtěte si následující sekci s informacemi o možnostech jejího způsobu doručení.

Pokud není některá z vyplněných informací správná, nic se neděje. Údaje můžete snadno změnit.

Změnit údaje

2. Doručte žádost na váš úřad

Pomocí datové schránky

Pokud máte datovou schránku, stačí odeslat vytvořenou žádost jako přílohu ve formátu PDF do datové schránky vašeho obecního úřadu:

{{userData.municipality.databox}}

Žádost nemusí být podepsaná (nebo opatřena elektronickým podpisem) a tím pádem nemusíte podpis ani ověřovat – vaše identita je ověřena přihlášením do datové schránky.

Žádost odešlete nejpozději do 17. 5. 2019 v 16:00 hodin.

Poštou

Vytvořenou žádost vytiskněte, opatřete ji úředně ověřeným podpisem (na libovolném obecním úřadu, u notáře apod.) odešlete na adresu vašeho úřadu.

{{userData.municipality.name || ''}}
{{userData.municipality.addressLine1 || ''}}
{{userData.municipality.postalCode || '' +' '}} {{userData.municipality.city || ''}}

Žádost musí být doručena (doručena, nikoliv odeslána) do 17. 5. 2019 v 16:00 hodin.

Osobně

Dostavte se na váš obecní úřad s platným dokladem totožnosti.

{{userData.municipality.name || ''}}
{{userData.municipality.addressLine1 || '' }}
{{userData.municipality.postalCode || '' +' '}} {{userData.municipality.city || '' }}

Na úřad můžete přijít podat žádost nejpozději 22. 5. 2019 do 16:00 hodin. Raději si ale předem zkontrolujte úřední hodiny!

3. Přejeme dobrou volbu!

Dostavte se s vaším volebním průkazem a platným průkazem totožnosti 24. 5. 2019 (14:00 - 22:00) nebo 25. 5. 2019 (8:00 - 14:00) do kterékoliv volební místnosti v ČR.

Upozornění: pokud máte vystaven volební průkaz a chcete volit ve volební místnosti vašeho volebního okrsku, musíte mít volební průkaz také sebou. Bez něj vám volba nebude umožněna!

1. Review the application

Please check the details generated by the application.

If your details are correct, download the application to your computer or mobile device and continue to select the delivery of your voting card in the next section.

If some details are incorrect, nothing happens. You can easily change the details.

If you don’t see a preview of your application, don’t worry. You can review your application directly from your computer.

Change details

2. Deliver the application to your office

Via data box

If you have a data box, it’s enough to send your completed application as a PDF attachment to the address of the appropriate office:

{{userData.municipality.databox || ''}}

Your application does not need to be signed so you do not need to sign or verify your signature - your identity is verified by logging in to your data box.

Send your application no later than 16:00 on 17th May 2019.

Via post

Print your completed application and send it with a verified signature to the address of your office:

{{userData.municipality.name || ''}}
{{userData.municipality.addressLine1 || ''}}
{{(userData.municipality.postalCode || '') +' '}} {{userData.municipality.city || ''}}

Your application must be delivered (received, not only sent) by 16:00 on 17th May 2019.

In person

If you can go to your office personally, you don’t need to make an appointment. You only need to go to the appropriate office with your proof of identity (I.D. card or passport).

{{userData.municipality.name || ''}}
{{userData.municipality.addressLine1 || ''}}
{{(userData.municipality.postalCode || '') +' '}} {{userData.municipality.city || ''}}

You can go to the office no later than 16:00 on 22nd May 2019.

3. We wish you good voting!

Come on 24th (14:00 - 22:00) or 25th (14:00 - 22:00) May 2019 with your voting card and proof of identity to any polling station in CZ.

Meanwhile, you can spread the word of the possibility to apply for your voting card to your family, friends, colleagues etc.

Číslo voličského průkazu:

ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
pro hlasování ve volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. 5. 2019

Podle ustanovení § 30 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách do EP), žádám Obecní úřad  {{userData.municipality.name +', '}} {{userData.municipality.addressLine1 +', '}} {{userData.municipality.postalCode +' '}} {{userData.municipality.city +' '}} ……………………………………………………………………………… o vydání voličského průkazu pro hlasování ve volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. 5. 2019, neboť nebudu moci volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu voličů jsem zapsán(a).

Jméno a příjmení žadatele (voliče): {{userData.fullName}}
Datum narození: {{userData.birthdate | dateCZ}}
Trvalý pobyt: {{userData.addressLine1 || ''}}, {{(userData.postalCode || '') +' '}}{{userData.city || ''}}
Telefonní kontakt: {{userData.phone}}

Beru na vědomí, že
podle ustanovení § 30 odst. 3 zákona o volbách do EP mne voličský průkaz opravňuje ve dnech konání voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.

K tomu sděluji, že voličský průkaz:{{userData.deliveryAddress.name +', '}} {{userData.deliveryAddress.line0 +', '}} {{userData.deliveryAddress.line1 +', '}} {{userData.deliveryAddress.postalCode +' '}} {{userData.deliveryAddress.locality +', '}} {{userData.deliveryAddress.country}}

………………………………………
podpis voliče - žadatele

VOLIČSKÝ PRŮKAZ PŘEVZAL VOLIČ OSOBNĚ DNE: ……………………………..